Ban Giám đốc

Ban Giám đốc học viện múa việt nam đương nhiệm

TS, NSƯT Trần Văn Hải

Q. Giám đốc Học viện

Email: haitv@vnad.edu.vn

TS Lê Hải Minh

Phó Giám đốc Học viện

Email: minhlh@vnad.edu.vn

ThS Trần Văn Tuấn

Phó Giám đốc Học viện

Email: Tuantv@vnad.edu.vn

ban lãnh đạo học viện múa việt nam qua các thời kỳ