trung tâm 

Thông tin, Thư viện

LIÊN HỆ

Địa chỉ : Trung tâm Thông tin, Thư viện, tầng 2, nhà Hiệu bộ

Điện thoại : 024.3226.2708

Email : tttttv@vnad.edu.vn

giới thiệu

Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập từ ngày 14/5/2018 theo Quyết định số 1742/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên cơ sở kế thừa bộ phận Thư viện thuộc phòng Công tác Học sinh sinh viên.

Ngay từ khi còn là Trường Trung học Múa, bộ phận Thư viện đã được hình thành và phát triển. Năm 2001, Trường được nâng cấp thành trường cao đẳng và Thư viện là một bộ phận trực thuộc phòng Đào tào và quản lý học sinh sinh viên, sau đó lần lượt thuộc sự quản lý của phòng Nghiên cứu khoa học, phòng Công tác học sinh, sinh viên.

Năm 2021, Trung tâm Thông tin, thư viện được đầu tư trang thiết bị, hệ thống phần mềm quản lý thư viện hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển của một cơ sở giáo dục đầu ngành về nghệ thuật múa. Trong định hướng phát triển, Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ sớm trở thành thư viện hiện đại (Thư viện số) và là thành viên chính thức của Trung tâm Trí thức số Thư viện đại học Việt Nam nhằm phát huy hiệu quả hoạt động thông tin - thư viện phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Trung tâm Thông tin, thư viện có chức năng, nhiệm vụ sau:

X. Trung tâm Thông tin, Thư viện 

1. Chức năng

Thực hiện chức năng phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học:

- Quản lí và phát triển nguồn lực thông tin của Thư viện; triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp; tài liệu bằng hình ảnh, băng, đĩa hình, tài liệu điện tử, mạng Internet...);

- Thông tin, tuyên truyền các kết quả hoạt động của Học viện trên trang thông tin nội bộ của Học viện (Website).

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Thông tin - Thư viện

2.1.1. Quản lý công tác thông tin - thư viện

a. Tham mưu giúp Giám đốc  xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; quản lý toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu của Thư viện;

b. Tổ chức biên mục, sắp xếp, lưu trữ, quản lý tài liệu; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn và tạo lập các sản phẩm dịch vụ thông tin theo chuyên môn nghiệp vụ thư viện; 

c. Xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; 

d. Bổ sung, phát triển nguồn học liệu trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Học viện. Thu nhận các tài liệu do Học viện xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sĩ của công chức, viên chức và người học;  chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Học viện, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

e. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ phù hợp;

f. Kiểm kê, thanh lý các loại tài liệu, bán giáo trình và tài liệu tham khảo theo qui định của Học viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

g. Duy trì và phát triển các mối quan hệ hợp tác nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ nguồn tài liệu với các đơn vị trong và ngoài Học viện;

h. Đề xuất tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin thư viện; liên kết, hợp tác với các thư viện, tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, tham gia các mạng thông tin phù hợp với quy định của pháp luật;

i. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.1.2. Quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của Thư viện

a. Quản lý, vận hành trang thiết bị và hệ thống thông tin số của Thư viện; 

b. Quản lý, vận hành khai thác các phần mềm Thư viện;

c. Quản lý các cơ sở dữ liệu của Thư viện;

d. Ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các hoạt động thông tin - thư viện. 

2.2. Công tác quản trị mạng thông tin nội bộ

a. Quản lý Website của Học viện; kiểm soát các thông tin, nội dung, hình ảnh về toàn bộ các hoạt động trong Học viện đăng tải trên website;

b.  Cập nhật các thông tin, hoạt động thường xuyên trên Website của Học viện; lưu trữ các thông tin tư liệu về các hoạt động của Học viện;

c. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên về khai thác sử dụng nguồn tư liệu đang lưu trữ tại thư viện và trên nền tảng số; hướng dẫn cán bộ giảng viên sử dụng các phần mềm ứng dụng, khai thác hệ thống mạng phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu;

d. Cấp phát và quản lý tài khoản thư điện tử (email công vụ) cho tất cả cán bộ và giảng viên;

e. Chụp ảnh, quay phim, thiết kế hình ảnh, dựng phim … các hoạt động, sự kiện và lưu giữ ảnh tư liệu của Học viện;

f. Quản lí phòng học Tin học - ngoại ngữ;

g. Ban hành các nội quy, quy định của Trung tâm;

h. Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc./.


cán bộ, chuyên viên trung tâm thông tin, thư viện

ThS. Cao Thị Hồng Minh

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

Email: minhcth@vnad.edu.vn

ThS. Nguyễn Việt Hà

Chuyên viên

Email: hanv@vnad.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Bích Quỳnh

Thư viện viên

Email: quynhntb@vnad.edu.vn