ngành Biên đạo múa

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

ngành Biên đạo múa

Tên ngành đào tạo tiếng Anh : Choreography

Mã ngành : 7210243

Trình độ đào tạo : Đại học

Hình thức đào tạo : Chính quy

Thời gian đào tạo : 04 năm