ngành Huấn luyện múa

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH Huấn luyện múa

Tên ngành đào tạo tiếng Anh : Dance teaching

Mã ngành : 7210244

Trình độ đào tạo : Đại học

Hình thức đào tạo : Chính quy

Thời gian đào tạo : 04 năm