ngành Biên đạo múa

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

ngành Biên đạo múa

Tên ngành đào tạo tiếng Anh : Choreography

Mã ngành : 6210214

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Hình thức đào tạo : Chính quy

Thời gian đào tạo :