HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM TỔ CHỨC THI HOÀN THÀNH 

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VĂN HÓA PHỔ THÔNG (NHÓM III) 

NĂM HỌC 2022-2023

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

03/03/2023

Tin thi nhóm ngành III 2023.docx