HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546 ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo về việc đăng ký danh sách đối tượng 3, đối tượng 4 tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh năm 2022

Học viện múa Việt Nam

11/03/2022

tập huấn quốc phòng an ninh.pdf