HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ XÉT TUYỂN 

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC TẠI TRUNG QUỐC NĂM 2023

Học viện Múa Việt Nam

07/02/2023

Xét tuyển đào tạo đại học, sau đại học t.pdf