HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo về việc học sinh, sinh viên tham gia thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến”

17/08/2023

Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Thư viện 


Căn cứ Văn bản số 416/UBND-TP ngày 31/07/2023 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn phường Mai Dịch. Học sinh, sinh viên của Học viện Múa Việt Nam tham gia thi trên website của Cuộc thi: 

https://timhieudinhdanhdientu-dichvucong.hanoi.gov.vn

(kèm theo Văn bản số 413/UBND-TP ngày 31/07/2023 của UBND phường Mai Dịch)

Đề nghị thầy/cô Giáo viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở học sinh, sinh viên lớp mình tham gia thi đầy đủ và đúng hạn. Các khoa báo cáo Ban Giám đốc kết quả học sinh, sinh viên của khoa mình tham gia Cuộc thi trước ngày 06/09/2023 (báo cáo gửi qua Phòng Công tác học sinh, sinh viên và Thư viện).

TB230817.pdf