HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 2/9 năm 2023

28/08/2023

Phòng Hành chính, Tổng hợp


Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019; Căn cứ công văn số 8056/VPCP-KGVX, ngày 01 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023; Học viện Múa Việt Nam thông báo kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2023 như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ như sau:

Viên chức, người lao động được nghỉ từ ngày 01/9/2023 (thứ Sáu) đến hết ngày 04/9/2023 (thứ Hai).

2. Tổ chức thực hiện:

- Trưởng các đơn vị thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động biết

và thực hiện. Trong thời gian nghỉ lễ, cán bộ, giảng viên, người lao động đến Học viện làm việc phải thông báo với Tổ Bảo vệ.

- Phòng Hành chính, Tổng hợp lập kế hoạch phân công cán bộ, nhân viên trực đảm bảo an ninh trật tự 24h/24h trong thời gian nghỉ lễ.