HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo kết quả thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 Học viện Múa Việt Nam

06/11/2023

Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023


Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức;

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thì hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-HVM ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Học viện Múa Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-HĐTTVC ngày 06 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023 Học viện Múa Việt Nam về việc công nhận kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 Học viện Múa Việt Nam;

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023 Học viện Múa Việt Nam thông báo kết quả thi Vòng 2. Cụ thể như sau:

- Kết quả thi Vòng 2 chi tiết tại Phụ lục kèm theo; 

- Thí sinh được xác định trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Mọi thắc mắc liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ bộ phận Tổ chức cán bộ qua số điện thoại: 024.37920769 để được hướng dẫn, giải đáp.

363.TB.HĐTTVC.pdf