HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng năm 2023 Học viện Múa Việt Nam

16/11/2023

Ban Thư ký Hội đồng thi tuyển viên chức


Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;Luật số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức;

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-HVM ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Học viện Múa Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 46/HĐT-HVM ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng trường Học viện Múa Việt Nam về việc công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 336/QĐ-HVM ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Giám đốc Học viện Múa Việt Nam về việc công nhận danh sách trúng tuyển viên chức năm 2023;

Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2023 Học viện Múa Việt Nam thông báo danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ thi tuyển viên chức năm 2023. Cụ thể như sau:

1. Về danh sách thí sinh được xác định trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 Học viện Múa Việt Nam chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

2. Các thí sinh được xác định trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2023 Học viện Múa Việt Nam tại Phụ lục kèm theo Thông báo này thực hiện như sau:

2.1. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP bao gồm: 

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

c) Bản sao công chứng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (Nếu có).

* Lưu ý:

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

- Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2.2. Cung cấp hồ sơ để xem xét về miễn thực hiện chế độ tập sự và xem xét xếp ngạch, bậc lương đối với người được tuyển dụng:

Các thí sinh cung cấp hồ sơ liên quan (nếu có) theo các quy định sau đây:

- Quy định tại Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: Trường hợp người được tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị định này, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) ở trình độ đào tạo tương ứng với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng được tính để làm căn cứ xếp lương theo chức danh nghề nghiệp phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

- Quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội (nếu đứt quãng thì được cộng dồn) bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự tương ứng với thời gian tập sự của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng quy định tại khoản 2 Điều này.

2.3. Cung cấp các giấy tờ khác theo quy định về thành phần hồ sơ viên chức tuyển dụng viên chức lần đầu tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức, để tạo hồ sơ viên chức đối với thí sinh trúng tuyển:

a) Quyển “Lý lịch viên chức” theo mẫu HS01-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư này. Quyển “Lý lịch viên chức” phản ánh toàn diện về bản thân, các mối quan hệ gia đình, xã hội của viên chức. Quyển “Lý lịch viên chức” do viên chức tự kê khai và được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;

b) "Sơ yếu lý lịch viên chức" theo mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư này. Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức” quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và các tài liệu bổ sung khác của viên chức. Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;

c) Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

d) Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên cấp còn giá trị sử dụng theo quy định của pháp luật;

e) Bản sao có công chứng các loại giấy tờ có liên quan đến trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức như: bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ về trình độ đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

g) Bản sao các quyết định tuyển dụng hoặc xét tuyển, tiếp nhận viên chức có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu sai phạm, nhầm lẫn về thông tin trong hồ sơ gốc của viên chức thì đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian và địa điểm nộp hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

a. Thời gian: Thí sinh nộp các tài liệu, giấy tờ tại mục 2.1 và mục 2.2 phần 2 nêu trên trong thời gian từ ngày 16/11/2023 đến hết ngày 15/12/2023 (trong giờ làm việc hành chính từ 08h00 đến 16h30 thứ Hai đến thứ Sáu).

Đối với các tài liệu, giấy tờ tại mục 2.3 phần 2 nêu trên, thí sinh có thể nộp cùng thời gian nêu trên (nếu có thể) để thuận tiện trong hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và tạo mới hồ sơ viên chức đối với thí sinh trúng tuyển; trường hợp chưa chuẩn bị kịp, thí sinh nộp trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày nhận quyết định tuyển dụng.

b. Địa điểm: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính, Tổng hợp, Học viện Múa Việt Nam (Tầng 1 tòa nhà hiệu bộ), khu Văn hóa Nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời gian nhận quyết định tuyển dụng và nhận việc:

- Thí sinh nhận quyết định tuyển dụng dự kiến vào ngày 20/12/2023 tại bộ phận Tổ chức cán bộ, phòng Hành chính, Tổng hợp, Học viện Múa Việt Nam và được gửi tới địa chỉ thí sinh đã đăng ký;

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng hoặc từ ngày theo nội dung của quyết định tuyển dụng, thí sinh được tuyển dụng phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp được Học viện Múa Việt Nam đồng ý gia hạn.

5. Mọi thắc mắc liên quan đến Thông báo này, vui lòng liên hệ bộ phận Tổ chức cán bộ qua số điện thoại: 024.37920769 để được hướng dẫn, giải đáp.

382.TB.HĐTTVC.pdf