HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
chức năng - nhiệm vụ

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Cơ cấu tổ chức học viện múa việt nam