HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
sứ mệnh - tầm nhìn

Sứ mệnh

Xây dựng Học viện Múa Việt Nam trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu nghệ thuật múa có uy tín với nhiều ngành ở các bậc đào tạo khác nhau. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ múa có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp cao, có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, đất nước và khu vực.

TẦM NHÌN 

Học viện Múa Việt Nam tập trung xây dựng chương trình, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, học liệu phục vụ cho các trình độ đào tạo; Đẩy mạnh công tác quảng bá tuyển sinh ở các bậc đào tạo; Kiện toàn bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên đáp ứng nhu cầu đào tạo bậc đại học; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động đào tạo đại học; Triển khai thực hiện kiểm định chất lượng đào tạo và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của Học viện; Chuẩn hóa phương pháp dạy học tích cực; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội; Tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ; Khai thác các lợi ích từ hợp tác quốc tế để phát triển đào tạo; Tin học hóa công tác quản lý hành chính.

Học viện đi vào hoạt động ổn định, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên phù hợp với quy mô đào tạo của Học viện, mở rộng cơ cấu ngành học, đào tạo trình độ thạc sĩ nghệ thuật múa; Đổi mới quản lý và tăng cường công tác nghiên cứu khoa học theo hướng liên kết, hợp tác đào tạo với các cơ sở trong và ngoài nước để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật - công nghệ theo hướng tự khai thác, phục vụ tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.