khoa 

biên đạo và Huấn luyện múa

LIÊN HỆ

Địa chỉ : Khoa Biên đạo và Huấn luyện múa, tầng 2, nhà B

Điện thoại : 024.3792.0560

Email : kbdhlm@vnad.edu.vn

giới thiệu

Căn cứ Nghị quyết số 196/NQ-HĐT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Múa Việt Nam, Khoa Biên đạo và Huấn luyện múa (được sát nhập lại từ Khoa Biên đạo múa và Huấn luyện múa) có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng:

Quản lý đội ngũ giảng viên và các hoạt động giảng dạy, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo biên đạo múa của Học viện.

2. Nhiệm vụ:

a. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, kế hoạch bài giảng (giáo án), học tập, thời khóa biểu theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện; Thống kê giờ giảng của giảng viên theo từng học kỳ và năm học;

b. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hành, thực tập cho sinh viên;

c. Quản lí đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất trong phạm vi khoa; phối hợp với bộ phận Đào tạo quản lí sinh viên đang theo học tại Khoa;

d. Quản lý hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng và sinh viên trong khoa;

e. Quản lý chất lượng, nội dung chương trình đào tạo;

f. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

g. Tổ chức kiểm tra, duy trì kỉ luật học tập của sinh viên; 

h. Quản lí bảng điểm, bài thi các môn học, các bài tốt nghiệp của các lớp; 

i. Tổ chức dự giờ, đánh giá giờ giảng của giảng viên; 

j. Tham gia các Hội đồng khoa học, chuyên môn, phối hợp với các đơn vị khác trong công tác chuyên môn, trong việc quản lý cơ sở vật chất, trong việc ổn định đội ngũ giảng viên, nâng cao trình độ, công tác Thi đua, Khen thưởng và các công tác khác…;

k. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.


giảng viên cơ hữu Khoa biên đạo và huấn luyện Múa

ThS. Hà Thái Sơn

Phó Trưởng khoa (Giao điều hành)

Giảng viên múa Đương đại

Email: sonht@vnad.edu.vn

ThS. Lê Thị Minh Nguyệt

Phó Trưởng khoa

Giảng viên múa Truyền thống Việt Nam

Email: nguyetltm@vnad.edu.vn

ThS. NGƯT. Đỗ Thị Thu Hằng

Giảng viên múa Dân gian Việt Nam

Email: hangdtt@vnad.edu.vn

ThS. Lê Hoàng Phi Long

Giảng viên Biên đạo múa

Email: longlhp@vnad.edu.vn

ThS. Nguyễn Kim Oanh

Giảng viên múa Dân gian Việt Nam

Email:Oanhnk@vnad.edu.vn

CN. NSƯT. Tạ Xuân Chiến

Giảng viên Biên đạo múa

Email: chientx@vnad.edu.vn

ThS. Đào Phương Duy

Giảng viên múa Cổ điển châu Âu

Email: duydp@vnad.edu.vn

ThS. Tạ Vũ Thu

Giảng viên Biên đạo múa

Email: thutv@vnad.edu.vn