HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, tầng 1, nhà B 

Điện thoại: 0243.764.9781

Email: pdtqlkhhtqt@vnad.edu.vn

giới thiệu

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập tháng 8/2018 với chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc về quản lý hoạt động đào tạo, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và quy định của Học viện đã ban hành. 

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế thực hiện các nhiệm vụ cụ thể dưới sự lãnh đạo của Trưởng Phòng. Bộ phận Đào tạo xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, lịch trình giảng dạy, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, lịch thi, kế hoạch thi tốt nghiệp hằng năm và tổ chức quản lý thống nhất kế hoạch đào tạo theo quy định hiện hành; thực hiện các công việc tuyển sinh, tốt nghiệp theo phân công của Giám đốc; thống kê và xác nhận giờ giảng, thanh toán giờ giảng; tổ chức, quản lý việc mua, bảo quản và sử dụng các loại phôi văn bằng, chứng chỉ; cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Bộ phận Quản lý khoa học tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển tiềm lực khoa học công nghệ trong từng giai đoạn, năm học; soạn thảo các văn bản về công tác khoa học, công nghệ; tổ chức, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ hàng năm; tìm kiếm, khai thác các chương trình, dự án, đề tài… về khoa học công nghệ theo quy định của Nhà nước và Học viện; tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và các hội nghị khoa học của Học viện; quản lý các hội nghị thông báo, thông tin khoa học cấp khoa, bộ môn, các tổ chức, công chức, viên chức và người họ trong Học viện.

Bộ phận Hợp tác quốc tế tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại của Học viện; tìm kiếm các đối tác nước ngoài để tổ chức hợp tác các lĩnh vực hoạt động của Học viện theo quy định pháp luật; tổ chức, triển khai thực hiện và quản lý các chương trình, kế hoạch về hợp tác quốc tế; tổ chức, triển khai công tác trao đổi giảng viên, sinh viên, kế hoạch đoàn ra, đoàn vào giữa Học viện với các đối tác quốc tế; thực hiện việc biên soạn, biên tập, quản lý, lưu trữ tài liệu và tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông để cung cấp và giới thiệu về hình ảnh, thương hiệu, vị thế của Học viện cho các phương tiện thông tin đại chúng và các đối tác trong nước và quốc tế; xây dựng chương trình các cuộc họp báo và tiếp xúc với báo chí, tổ chức đưa tin, ảnh, các bài viết giới thiệu về Học viện trên các phương tiện thông tin đại chúng; thu hút nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho các chương trình, hoạt động của Học viện.

Cùng với sự phát triển của cả tập thể nhà trường, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế luôn khẳng định vị trí then chốt trong công việc; luôn gương mẫu thực hiện các đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Nội quy, Quy chế của Học viện. Trong thời gian qua, nhiều năm liền Phòng được xếp loại “Tập thể Lao động xuất sắc”.

Với định hướng phát triển của toàn Học viện, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế phấn đấu trở thành những cán bộ văn minh, chuyên nghiệp, đạt chuẩn nghiệp vụ, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, kế hoạch nhà trường đặt ra trong tương lai. 

CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Giám đốc:

- Xây dựng kế hoạch về tổ chức các hình thức, chương trình đào tạo, ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội; tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học; tổ chức, quản lý hoạt động đối ngoại của Học viện;

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghệ thuật và cấp chứng chỉ theo quy định.

NHIỆM VỤ

1. Bộ phận Đào tạo

a) Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học, toàn khóa;

b) Tổ chức triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo năm học đối với các đơn vị;

c) Chủ trì, thực hiện công tác tuyển sinh; 

d) Xác nhận giờ giảng của giảng viên theo từng học kỳ và năm học; 

e) Làm đầu mối thực hiện quản lý, bảo quản và cấp phát bằng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định của pháp luật;

f) Quản lý hồ sơ đào tạo, bảng điểm, học bạ của HSSV;

g) Tổ chức, triển khai các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phát triển năng khiếu nghệ thuật; 

h) Là đầu mối và phối hợp với bộ phận Tài vụ báo cáo tài chính theo từng khóa học của các lớp bồi dưỡng ngắn hạn;

i) Tổ chức xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh: Giáo sư, Phó giáo sư theo phân cấp;

j) Quản lý về thời khóa biểu của toàn Học viện;

k) Quản lý, giám sát và phối hợp thực hiện kế hoạch Thực tập nghề nghiệp của các khoa chuyên môn.

2. Bộ phận Quản lý khoa học

a) Tham mưu, xây dựng kế hoạch phát triển tiềm lực khoa học trong từng giai đoạn, năm học; 

b) Tổ chức, hướng dẫn, triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khoa học hàng năm;

c) Tìm kiếm, khai thác các chương trình, dự án, đề tài… về khoa học theo quy định của Nhà nước và Học viện;

d) Làm đầu mối tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và các hội nghị khoa học của Học viện; quản lý các hội nghị thông báo, thông tin khoa học cấp khoa, phòng và các tổ chức trong Học viện;

e) Quản lý và xác nhận kết quả hoạt động khoa học của viên chức, người lao động và người học.

3. Bộ phận Hợp tác quốc tế

a) Tham mưu, xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đối ngoại của Học viện;

b) Tìm kiếm các đối tác nước ngoài để tổ chức hợp tác các lĩnh vực hoạt động của Học viện theo quy định pháp luật; 

c) Tổ chức, triển khai công tác trao đổi đào tạo, nghiên cứu với các đối tác quốc tế;

d) Xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc, triển khai thủ tục đối với đoàn ra, đoàn vào và thủ tục hồ sơ cho viên chức, người lao động, HSSV trình các bộ, ban, ngành.

4. Thực hiện những nhiêm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế

TS Bạch Mỹ Trinh

Phó Trưởng phòng

Email: trinhbm@vnad.edu.vn

ThS Trần Thị Bích Lan

Chuyên viên chính

Email: lanttb@vnad.edu.vn

ThS Đặng Thị Thúy Nga

Chuyên viên

Email: ngadtt@vnad.edu.vn

Chu Quốc Tuấn

Giảng viên 

Email: tuancq@vnad.edu.vn

ThS Phạm Thanh Huyền

Giảng viên

Email: huyenpt@vnad.edu.vn