phòng

Công tác học sinh, sinh viên

LIÊN HỆ

Địa chỉ : Phòng Công tác Học sinh, sinh viên, tầng 1, nhà B

Điện thoại : 024.3792.1823

Email : pcthssv@vnad.edu.vn

giới thiệu

Phòng Công tác Học sinh sinh viên được thành lập theo Quyết định số 534/QĐ - BVHTTDL ngày 06/03/2014. Trong thời gian 6 năm hoạt động và phát triển đến nay Phòng Công tác học sinh, sinh viên đã hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, đảm bảo về đội ngũ cán bộ chuyên trách.

Phòng đảm nhiệm những nhiệm vụ cụ thể, gắn liền với học sinh sinh viên của Học viện. Trong công tác chính trị - tư tưởng: Phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới HSSV; tổ chức giờ chào cờ định kỳ, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu mỗi năm học; theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của HSSV, định kỳ tổng hợp tình hình công tác chính trị, tư tưởng báo cáo Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách; theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Trong công tác quản lý Học sinh - Sinh viên: Quản lý, lập danh sách HSSV ở nội, ngoại trú; kiểm tra, theo dõi hoạt động học tập, rèn luyện HSSV; quản lý học sinh, sinh viên tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài trường; tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật HSSV theo Quy chế; Phối hợp tiếp nhận HSSV trúng tuyển; thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV; phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo quy định; thực hiện công tác bảo hiểm y tế HSSV; định kỳ tổ chức đối thoại giữa HSSV với các cấp lãnh đạo nhà trường; phối hợp với Ban Quản lý ký túc xá sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên nội trú; phối hợp tổ chức cho HSSV tham gia thi tài năng; đề xuất khen thưởng cho những HSSV xuất sắc trong học tập, biểu diễn; phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác xã hội từ thiện, giáo dục đạo đức, lối sống HSSV; tổ chức cuộc thi Tiếng hát học sinh, sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tư vấn hướng nghiệp cho HSSV; tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài (nếu có) đến học tập tại trường theo quy chế.

Từ năm 2016 đến nay, Phòng đã có nhiều sáng kiến và nghiên cứu được đánh giá, ghi nhận và đưa vào ứng dụng trong hoạt động thực tiễn tại Học viện.

Với sự cố gắng, nỗ lực của mỗi thành viên, Phòng đã đạt được các danh hiệu thi đua, khen thưởng như:

Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” năm học 2016 - 2017, Quyết định số: 3666/QĐ-BVHTTDL, Hà Nội, ngày 29/9/2017.

Danh hiệu “Tập thể Tiên tiến” Quyết định số 229/QĐ- CĐMVN ngày 12/9/2018 Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch “Đã có thành tích Xuất sắc nhiệm vụ công tác 02 năm liên tục (2016 - 2017; 2017 - 2018)”, Quyết định số 4052/QĐ-BVHTTDL, Hà Nội, ngày 29/10/2018.

Danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” năm học 2017 - 2018, Quyết định số 4051/ QĐ-BVHTTDL, Hà Nội ngày 29/10/2018.

Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến” Quyết định số 254/QĐ-HVM ngày 24/8/2019 của Học viện Múa Việt Nam.

Những thành tích đã đạt được của Phòng Công tác Học sinh sinh viên không chỉ ghi nhận tinh thần làm việc, trách nhiệm của các nhân viên trong phòng mà còn thể hiện được vai trò của Phòng trong việc giáo dục tư tưởng, lối sống của học sinh sinh viên, định hướng phát triển lành mạnh tư chất của người nghệ sĩ tương lai.

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Giám đốc quản lý và thực hiện về công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; quản lý học sinh, sinh viên; tư vấn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và công tác y tế học đường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống

a. Giáo dục, tuyên truyền để học sinh, sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cảnh giác và biết phê phán những hành động, luận điểm xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước;

b. Giáo dục những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; phê phán những hành vi thiếu văn hóa, không phù hợp với đạo đức xã hội;

c. Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với tập thể, cộng đồng và đối với nghề nghiệp trong tương lai;

d. Giáo dục kỹ năng sống cơ bản về giao tiếp, về giới tính…cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện, chủ động phòng, tránh những tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn về tinh thần, thể chất, danh dự cá nhân.

2.2. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật

a. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật;

b. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Học viện để HSSV nắm rõ và thực hiện;

c. Tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

2.3. Công tác quản lý học sinh, sinh viên và hoạt động ngoại khóa

a. Quản lý HSSV tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật;

b. Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển; Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến học sinh, sinh viên; giải quyết các thủ tục hành chính đối với học sinh, sinh viên theo quy định trong quá trình học tập;

c.Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khóa học theo quy định hiện hành;

d.Tổ chức Hội nghị học sinh, sinh viên để đối thoại giữa lãnh đạo Học viện với người học;

e. Tổ chức thực hiện kế hoạch thăm quan, dã ngoại, học tập ngoại khóa, cho HSSV;

f. Thống kê, tổng hợp và báo cáo công tác liên quan đến công tác HSSV;

g. Tổ chức thực hiện các nội dung về công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của các cơ quan chức năng.

2.4. Công tác Chế độ, chính sách

a. Hướng dẫn, thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội…;

b. Tổ chức thực hiện công tác xét học bổng khuyến khích học tập;

c. Thực hiện công tác bảo hiểm cho HSSV: BHYT, BH thân thể…

2.5. Công tác khen thưởng, kỷ luật

a. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo quy định của Học viện;

b. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong HSSV; tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể cá nhân HSSV;

c. Tham mưu, theo dõi và tổng hợp việc xử lý kỷ luật HSSV.

2.6. Công tác hỗ trợ, tư vấn học đường

a. Hỗ trợ, tư vấn, chia sẻ những khó khăn về tâm lý, tình cảm… của HSSV;

b. Tư vấn cho HSSV một số kỹ năng cơ bản trong cuộc sống;

c. Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho HSSV.

2.7. Công tác y tế học đường

a. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức khám sức khỏe cho HSSV trong kỳ tuyển sinh và khi nhập học;

b. Sơ cứu, cấp cứu ban đầu và chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên;

c. Tổ chức tuyền truyền, giáo dục về công tác y tế;

d. Thực hiện công tác hành chính về y tế (sổ nhật ký y tế; các văn bản, báo cáo y tế…);

e. Trực y tế: Cấp giấy phép cho HSSV nghỉ thăm quan, nghỉ phép môn học trong ngày;

f. Tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường; phòng, chống các dịch bệnh; phòng, chống thương tích trong Học viện…

2.8. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.


Phòng Công tác Học sinh, sinh viên

TS. Phạm Thanh Giang

Trưởng phòng

Email: giangpt@vnad.edu.vn

ThS. Lý Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng

Email: xuanltt@vnad.edu.vn

ThS. Hà Trung Thu

Chuyên viên

Email: thuht@vnad.edu.vn

Cử nhân. Ngô Thị Loan Anh

Chuyên viên

Email: anhntl@vnad.edu.vn

Cử nhân. Kim Thị Ninh

Cán bộ Y tế

Email: ninhkt@vnad.edu.vn