HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Phòng Hành chính, Tổng hợp

Địa chỉ: Phòng Hành chính, Tổng hợp, tầng 1, nhà Hiệu bộ

Điện thoại: 

Email: phcth@vnad.edu.vn

giới thiệu

Phòng Hành chính Tổng hợp được thành lập vào năm 2018, tiền thân là Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài vụ và Phòng Hành chính, Tổng hợp - Đối ngoại. Ba phòng được sáp nhập lại theo Quyết định số 1742/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong giai đoạn 05 năm trở lại đây (2015 - 2019), trước khi thành lập Phòng Hành chính Tổng hợp, các bộ phận trong Phòng đã đạt được những thành tích đáng kể trong công việc và được ghi nhận, biểu dương với nhiều Bằng khen và các danh hiệu thi đua. Bộ phận Tổ chức cán bộ đã đạt được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, năm 2018; danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” vào các năm 2015, 2016, 2017, 2018. Bộ phận Tài vụ đã đạt được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, năm 2018; danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” vào các năm 2015, 2016, 2017, 2018. Bộ phận Hành chính quản trị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” vào các năm 2015, 2016, 2017. Ngay trong năm đầu tiên sáp nhập, Phòng Hành chính Tổng hợp đã đạt được danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” trong năm học 2018 - 2019.

Các Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu thi đua đã ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nhiệt tình, ý thức tập thể, đoàn kết của các thành viên trong Phòng. Đó là những phần thưởng xứng đáng cho công sức, sự đóng góp hết mình, mồ hôi nước mắt đã bỏ ra của từng thành viên trong ngôi nhà chung Học viện. Sự trưởng thành của Học viện trong mốc son vàng của tuổi 60 đánh dấu bước chuyển mình sang một kỷ nguyên mới của nhà trường, hướng đến tầm vóc, vị thế của một môi trường hoạt động nghệ thuật múa đỉnh cao, với niềm khát khao tiến tới sánh ngang tầm cùng bạn bè quốc tế. 

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc:

- Công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm: Cơ cấu tổ chức của Học viện; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý cán bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Học viện;

- Công tác xây dựng kế hoạch ngân sách của Học viện, tổ chức quản lý công tác tài chính, kế toán và quản lý về tài sản của Học viện; 

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị của Học viện, xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh trật tự của Học viện.

Nhiệm vụ

1. Bộ phận Tổ chức cán bộ

1.1. Công tác tổ chức

a) Xây dựng và triển khai thực hiện về: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, xác định vị trí việc làm của Học viện; Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức, đảm bảo bộ máy của Học viện phù hợp cơ chế hiện hành;

b) Tham mưu giúp Giám đốc lựa chọn nhân sự để thành lập các Hội đồng tư vấn về công tác tổ chức cán bộ, các tổ công tác trong Học viện và các nhiệm vụ khác được Giám đốc giao;

c) Chủ trì xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và chế độ phân cấp, phân quyền quản lý của Học viện.

1.2. Công tác cán bộ

a) Xây dựng và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các cấp, công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác phân loại, đánh giá; thi đua khen thưởng; kỷ luật đối với viên chức, người lao động, công tác tuyển dụng viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và Học viện;

b) Nghiên cứu sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của viên chức theo yêu cầu của Học viện;

c) Quản lý hồ sơ viên chức, người lao động trong toàn Học viện; 

d) Tổ chức thực hiện quy trình xét phong tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và các giải thưởng cao quý theo phân cấp; 

e) Tổ chức thi tuyển, xét tuyển nâng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức theo phân cấp;

f) Kiểm tra, giám sát việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động của các đơn vị trong Học viện.

1.3. Công tác chế độ chính sách

a) Lập danh sách chi trả lương, các khoản có tính chất lương, đối chiếu trích nộp các khoản BHXH của viên chức, người lao động theo đúng quy định;

b) Đề xuất thành lập các Hội đồng và tổ chức thực hiện công tác xét, đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi ngành hàng năm cho viên chức;

c) Quản lý và tổ chức thực hiện công tác xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm và chuyển xếp lương theo chức danh nghề nghiệp cho viên chức, người lao động;

d) Tổ chức thực hiện các chế độ nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho viên chức, người lao động bao gồm: Chế độ thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, ốm đau ngắn ngày, dài ngày…;

e) Xây dựng và ban hành các văn bản về các chế độ của Học viện cho viên chức, người lao động; hàng năm phối hợp bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện;

f) Chủ trì tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động trước khi nghỉ hưu, chế độ đối với viên chức, người lao động là thương binh, có thân nhân là liệt sĩ.

1.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

a) Tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc Học viện về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước;

b) Lập kế hoạch theo dõi, quản lý các trường hợp viên chức, người lao động cá biệt. 

2. Bộ phận Tài vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; 

b) Làm đầu mối xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác về quản lý tài chính của Học viện; 

c) Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí và công khai tài chính của Học viện theo quy định;

d) Triển khai việc xây dựng và thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính của Học viện theo lộ trình quy định của Nhà nước;

e) Quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu của Học viện và các đơn vị theo quy định; xây dựng các biểu mẫu, hướng dẫn, kiểm soát các tổ chức, đơn vị về các khoản thanh toán; 

f) Thực hiện quản lý tài sản về mua sắm, sử dụng, kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định;

g) Thực hiện các nhiệm vụ kế toán khác theo luật kế toán, luật ngân sách.

3. Bộ phận Hành chính, Quản trị

3.1. Công tác văn thư, lưu trữ

a) Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ văn bản;

b) Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

c) Xác nhận thủ tục hành chính cho các đối tượng theo quy định;

d) Trực giao dịch, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.

3.2. Công tác tổng hợp

a) Tổng hợp thông tin về mọi mặt hoạt động của Học viện, soạn thảo các báo cáo khi được giao và là đầu mối tổng hợp, cung cấp số liệu theo yêu cầu của Ban Giám đốc và lãnh đạo cấp trên;

b) Thực hiện tổ chức các cuộc họp, hội nghị cấp Học viện hằng tháng, năm, chuẩn bị nội dung, chương trình, tiếp đón đại biểu, khánh tiết;

c) Làm nhiệm vụ thư ký tại các cuộc họp, hội nghị khi Ban Giám đốc yêu cầu.

3.3. Công tác quản trị

a) Lập kế hoạch xây dựng, lắp đặt, sử dụng và sửa chữa hạ tầng cơ sở; mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ cho việc giảng dạy, làm việc và học tập của viên chức, người lao động và người học;

b) Tham mưu, tổ chức thực hiện việc quản lý và sử dụng đất đai được Nhà nước giao cho Học viện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Kiểm kê tài sản hằng năm và tổ chức thanh lý;

d) Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ theo quy định của Ban Giám đốc;

e) Quản lý, điều động, bố trí xe ô tô phục vụ công việc của Học viện;

f) Tổ chức việc lễ tân, tiếp khách của Học viện;

g) Tổ chức quản lý và đảm bảo các hoạt động về vệ sinh môi trường trong phòng học, khu làm việc và khu vực công cộng, vườn hoa, cây cảnh;

h) Quản lí phòng học Tin học - Ngoại ngữ.

3.4. Công tác bảo vệ trật tự, an ninh quốc phòng 

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy trong Học viện;

b) Tổ chức thường trực cổng ra vào Học viện, tuần tra canh gác 24/24h trong ngày, giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của Học viện, tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và khách đến làm việc;

c) Tham mưu, đề xuất các vị trí kiêm nhiệm chức danh Ban Chỉ huy Quân sự trong Học viện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Học viện thực hiện việc tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho viên chức, người lao động;

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc liên quan đến Học viện.

4. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Phòng Hành chính, Tổng hợp

ThS Nguyễn Xuân Trường

Trưởng phòng

Email: truongnx@vnad.edu.vn

ThS Nguyễn Hồng Vân

Phó Trưởng phòng, Kế toán trưởng

Email: vannh@vnad.edu.vn

ThS Trần Hải Yến

Phó Trưởng phòng

Email: yenth@vnad.edu.vn

Nguyễn Quốc Hưng

Văn thư

Email: hungnq@vnad.edu.vn

Trần Thu Thủy

Chuyên viên phụ trách tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, công tác cán bộ

Email: thuytt@vnad.edu.vn

ThS Phạm Thị Mỹ Dung

Kế toán viên phụ trách kế toán tài sản

Email: dungptm@vnad.edu.vn

ThS Nguyễn Thị Lan Phương

Kế toán viên phụ trách chế độ chính sách, công tác cán bộ

Email: phuongntl@vnad.edu.vn

Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên phụ trách chế độ chính sách, công tác cán bộ

Email: yennth@vnad.edu.vn

NSƯT Nguyễn Tất Hiền

Chuyên viên mỹ thuật sân khấu

Email: hiennt@vnad.edu.vn

Mai Mạnh Cường

Tổ trưởng Tổ Quản trị

Email: cuongmm@vnad.edu.vn

Nguyễn Văn Bình

Chuyên viên phụ trách quản trị học đường

Email: binhnv@vnad.edu.vn

Nguyễn Long An

Nhân viên kỹ thuật

Email: annl@vnad.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

Nhân viên tạp vụ

Email: hantt@vnad.edu.vn

Nguyễn Thanh Hiếu

Nhân viên tạp vụ

Đỗ Thị Duyên

Nhân viên tạp vụ

Email: duyendt@vnad.edu.vn

Trần Anh Tuấn

Nhân viên bảo vệ

Email: tuanta@vnad.edu.vn

Nguyễn Kính Tiến

Nhân viên bảo vệ