phòng 

Hành chính, Tổng hợp

LIÊN HỆ

Địa chỉ : Phòng Hành chính, Tổng hợp, tầng 1, nHiệu bộ

Điện thoại : Bộ phận Tổ chức cán bộ: 024.3837.4640 * Bộ phận Tài vụ: 024.3764.0184 * Bộ phận Hành chính quản trị: 024.3792.0561

Email : phcth@vnad.edu.vn

giới thiệu

Phòng Hành chính Tổng hợp được thành lập vào năm 2018, tiền thân là Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài vụ và Phòng Hành chính, Tổng hợp - Đối ngoại. Ba phòng được sáp nhập lại theo Quyết định số 1742/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trong giai đoạn 05 năm trở lại đây (2015 - 2019), trước khi thành lập Phòng Hành chính Tổng hợp, các bộ phận trong Phòng đã đạt được những thành tích đáng kể trong công việc và được ghi nhận, biểu dương với nhiều Bằng khen và các danh hiệu thi đua. Bộ phận Tổ chức cán bộ đã đạt được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, năm 2018; danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” vào các năm 2015, 2016, 2017, 2018. Bộ phận Tài vụ đã đạt được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, năm 2018; danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” vào các năm 2015, 2016, 2017, 2018. Bộ phận Hành chính quản trị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” vào các năm 2015, 2016, 2017. Ngay trong năm đầu tiên sáp nhập, Phòng Hành chính Tổng hợp đã đạt được danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc” trong năm học 2018 - 2019.

Các Bằng khen, Giấy khen, các danh hiệu thi đua đã ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, nhiệt tình, ý thức tập thể, đoàn kết của các thành viên trong Phòng. Đó là những phần thưởng xứng đáng cho công sức, sự đóng góp hết mình, mồ hôi nước mắt đã bỏ ra của từng thành viên trong ngôi nhà chung Học viện. Sự trưởng thành của Học viện trong mốc son vàng của tuổi 60 đánh dấu bước chuyển mình sang một kỷ nguyên mới của nhà trường, hướng đến tầm vóc, vị thế của một môi trường hoạt động nghệ thuật múa đỉnh cao, với niềm khát khao tiến tới sánh ngang tầm cùng bạn bè quốc tế. 

1. Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc trong công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm tham mưu về: cơ cấu tổ chức của Học viện; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý cán bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, viên chức và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Học viện;

Tham mưu, giúp Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch ngân sách của Học viện, tổ chức quản lý công tác tài chính, kế toán và quản lý về giá trị tài sản của Học viện; 

Tham mưu, giúp Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị của Học viện, xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh trật tự của Học viện.

2. Nhiệm vụ

2.1. Bộ phận Tổ chức cán bộ

2.1.1. Công tác Tổ chức

a. Xây dựng và triển khai thực hiện về: Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, xác định vị trí việc làm của Học viện; Xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể tổ chức, đảm bảo bộ máy của Học viện gọn, nhẹ phù hợp cơ chế hiện hành;

b. Tham mưu cho Giám đốc lựa chọn nhân sự để thành lập các Hội đồng tư vấn, tổ công tác của Học viện theo nhiệm vụ được Giám đốc giao;

c. Chủ trì xây dựng Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc và chế độ phân cấp, phân quyền quản lý của Học viện.

2.1.2. Công tác cán bộ

a. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định của Nhà nước và Học viện;

b. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức quản lý các cấp theo quy định của Nhà nước và Học viện; 

c. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác tuyển dụng viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước và Học viện;

d. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng theo quy định của Nhà nước và Học viện;

e. Nghiên cứu sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ theo yêu cầu của Học viện;

f. Xây dựng và triển khai thực hiện công tác phân loại, đánh giá; thi đua khen thưởng; kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Nhà nước và Học viện;

g. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Học viện; 

h. Triển khai thủ tục đoàn ra, vào cho cán bộ, giảng viên gửi Bộ VHTTDL;

i. Chủ trì tổ chức thực hiện quy trình xét phong tặng các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú; Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú… xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh: Giáo sư, Phó giáo sư  và các danh hiệu cao quý khác; thi tuyển, xét tuyển nâng ngạch viên chức theo phân cấp;

j. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động của các đơn vị trong Học viện.

2.1.3. Công tác Chế độ chính sách

a. Lập danh sách chi trả lương, các khoản có tính chất lương, đối chiếu trích nộp các khoản BHXH cán bộ theo đúng quy định;

b. Đề xuất thành lập các Hội đồng và tổ chức thực hiện công tác xét, đề nghị nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp ưu đãi ngành hàng năm cho cán bộ;

c. Quản lý và tổ chức thực hiện công tác xét hết hạn tập sự, bổ nhiệm ngạch và chuyển xếp lương theo ngạch, bậc cho cán bộ;

d. Tổ chức thực hiện các chế độ nghỉ hưởng Bảo hiểm xã hội đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho cán bộ, viên chức bao gồm: chế độ thai sản, phụ cấp độc hại, phụ cấp nghề nghiệp, ốm đau ngắn ngày, dài ngày…;

e. Xây dựng và ban hành các văn bản về các chế độ của Học viện cho cán bộ; hàng năm phối hợp bổ sung, điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện;

f. Chủ trì tổ chức thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu, chế độ đối với cán bộ là thương binh, cán bộ có thân nhân là liệt sĩ.

2.1.4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

a. Tham mưu, giúp Đảng ủy, Giám đốc Học viện về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước;

b. Lập kế hoạch theo dõi, quản lý các trường hợp cán bộ, viên chức cá biệt. 

2.2. Bộ phận Tài vụ

a. Xây dựng kế hoạch ngân sách tài chính phát triển Học viện theo từng giai đoạn; 

b. Làm đầu mối xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác về quản lý tài chính của Học viện; 

c. Phân bổ tài chính theo ngân sách được cấp hàng năm để thực hiện kế hoạch hoạt động của Học viện;

d. Xây dựng lộ trình thực hiện cơ chế về tự chủ tài chính của Học viện theo quy định của Nhà nước;

e. Quản lý, tổng hợp, kiểm tra, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu, chi của Học viện và các đơn vị theo quy định; hướng dẫn, kiểm soát các tổ chức, đơn vị về các chứng từ thu, chi; kiểm tra xét duyệt hồ sơ quyết toán kinh phí;

f. Tổ chức công tác kế toán của Học viện theo quy định của pháp luật;

g. Thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật;

h. Thực hiện quản lý tài sản về mua sắm, sử dụng, kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định;

i. Thực hiện các nhiệm vụ kế toán tài chính theo luật kế toán, luật ngân sách.

2.3. Bộ phận Hành chính, Quản trị

2.3.1. Công tác Văn thư lưu trữ

a. Làm đầu mối soạn thảo, hoàn thiện quy trình về thủ tục hành chính; 

b. Nhận, kiểm tra, phân loại vào sổ văn thư các loại công văn, tài liệu… từ các nơi chuyển đến; cập nhật và in sao các văn bản trên trang Web của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi cho Học viện trình Giám đốc, chuyển văn bản đến các đơn vị chức năng xử lý và theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện của đơn vị chức năng theo sự chỉ đạo của Giám đốc;

c. Phân loại công văn, tài liệu, tờ trình của đơn vị và cá nhân trình Giám đốc ký hoặc phê duyệt; chịu trách nhiệm về thể thức văn bản của các văn bản trước khi trình Giám đốc ký ban hành; theo dõi, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời việc ban hành văn bản, thủ tục hành chính theo quy định;

d. Chuyển công văn, tài liệu, thư tín của lãnh đạo Học viện và các đơn vị gửi ra ngoài Học viện; in sao các loại văn bản, tài liệu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Học viện. Lập lịch công tác tuần trình Giám đốc phê duyệt;

e. Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, các loại con dấu khác theo quy định; cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức, xác nhận người đến công tác tại Học viện theo quy định;

f. Tiếp nhận yêu cầu liên quan đến Học viện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện, bố trí lịch làm việc, đón tiếp và hướng dẫn cho khách trong thời gian đến công tác tại Học viện theo quy định;

g. Tổ chức công tác lưu trữ hệ thống văn bản, tài liệu thuộc nhiệm vụ chính trị của Học viện theo quy định nhằm khai thác nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Học viện. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ cho các đơn vị trong Học viện;

h. Sao y và chứng thực các loại văn bằng, chứng chỉ, tài liệu do Học viện ban hành.

2.3.2. Công tác Quản trị

a. Quản lý cơ sở vật chất; mua sắm văn phòng phẩm; quản lý và đảm bảo phương tiện đi lại phục vụ hoạt động của Học viện;

b. Tổ chức việc lễ tân, tiếp khách của Học viện;

c. Làm đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển cơ sở vật chất của Học viện;

d. Làm đầu mối tổ chức quản lý tài sản của Học viện; trực tiếp quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, biểu diễn và các hoạt động khác của Học viện;

e. Tham mưu, tổ chức thực hiện việc quản lý và sử dụng đất đai được Nhà nước giao cho Học viện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

f. Làm đầu mối phối hợp trong tổ chức quản lý xây dựng, sửa chữa công trình, mua sắm các tài sản, vật tư theo quy định hiện hành; 

g. Tổ chức quản lý và đảm bảo các hoạt động về vệ sinh môi trường trong phòng học, khu làm việc và khu vực công cộng, vườn hoa, cây cảnh 

2.3.3. Công tác bảo vệ, an ninh trật tự

a. Xây dựng Quy định về bảo vệ, quản lý tài sản công cụ, dụng cụ. Điều hành Tổ bảo vệ thực hiện bảo vệ 24/24 đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, an toàn về phòng chống cháy nổ…;

b. Đảm bảo an toàn, phương tiện tài sản của cán bộ, giảng viên, HSSV, khách đến liên hệ công tác và hướng dẫn mọi người để xe đúng nơi quy định.

2.4. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc


Phòng Hành chính, Tổng hợp

ThS. Nguyễn Xuân Trường

Trưởng phòng

Email: truongnx@vnad.edu.vn

ThS. Nguyễn Hồng Vân

Phó Trưởng phòng

Email: vannh@vnad.edu.vn

ThS. Trần Hải Yến

Phó Trưởng phòng

Email: yenth@vnad.edu.vn

Cử nhân. Trần Thu Thủy

Chuyên viên phụ trách tổ chức bộ máy, thi đua khen thưởng, công tác cán bộ

Email: thuytt@vnad.edu.vn

Cử nhân. Nguyễn Văn Bình

Chuyên viên phụ trách quản trị học đường

Email: binhnv@vnad.edu.vn

ThS. Phạm Thị Mỹ Dung

Kế toán viên phụ trách kế toán tài sản

Email: dungptm@vnad.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Lan Phương

Kế toán viên phụ trách chế độ chính sách, công tác cán bộ

Email: phuongntl@vnad.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Hải Yến

Chuyên viên phụ trách chế độ chính sách, công tác cán bộ

Email: ynth@vnad.edu.vn

CN, NSƯT. Nguyễn Tất Hiền

Chuyên viên mỹ thuật sân khấu

Email: hiennt@vnad.edu.vn

Mai Mạnh Cường

Tổ trưởng Tổ Quản trị

Email: cuongmm@vnad.edu.vn

Cử nhân. Nguyễn Long An

Nhân viên kỹ thuật

Email: annl@vnad.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hà

Nhân viên tạp vụ

Email: hantt@vnad.edu.vn

Nguyễn Thanh Hiếu

Nhân viên tạp vụ


Trần Anh Tuấn

Nhân viên bảo vệ

Email: tuanta@vnad.edu.vn

Đỗ Thị Duyên

Nhân viên tạp vụ

Email: duyendt@vnad.edu.vn

Nguyễn Kính Tiến

Nhân viên bảo vệ