HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Địa chỉ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, tầng 1, nhà B

Điện thoại: 024.3764.0270

Email: pktdbclgd@vnad.edu.vn

giới thiệu

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được thành lập theo Quyết định số 1742/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phòng thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc và chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục trong Học viện. Nhiệm vụ của Phòng được chia thành 02 mảng chính: Công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục. Là đơn vị mới thành lập, tuy nhiên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã khẳng định được vai trò quan trọng với nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp; xây dựng và vận hành các quy trình đảm bảo chất lượng trong Học viện.

Chức năng

Tham mưu giúp Giám đốc: tổ chức, triển khai, thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí; công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác thanh tra, pháp chế trong Học viện.

Nhiệm vụ

1. Công tác khảo thí

a) Xây dựng và trình Giám đốc ký ban hành các văn bản hướng dẫn về khảo thí trên cơ sở các quy chế, quy định của các Bộ, ngành liên quan; hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Học viện;

b) Chủ trì việc tổ chức xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi, thi kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp; Trực tiếp quản lý ngân hàng đề thi, nhân sao, phát hành và bảo mật đề thi;

c) Đề xuất cải tiến phương pháp thi phù hợp với yêu cầu của từng nghề và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi;

d) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình về thi, thi kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp. Chủ trì công tác tổ chức kỳ thi từ khâu chuẩn bị, tổ chức thi và hoàn thiện hồ sơ;

e) Quản lý bài thi và lưu kết quả của các kỳ, thi kết thúc học phần/môn học, thi tốt nghiệp tất cả trình độ, các hệ đào tạo của Học viện; bàn giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Khoa chuyên môn đúng thời hạn;

f) Tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của học sinh, sinh viên thuộc các trình độ, hệ đào tạo, và chương trình đào tạo của Học viện theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Lập kế hoạch và xây dựng quy trình tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, đảm bảo khách quan, chính xác; tổ chức kiểm tra thẩm định tính chính xác của việc chấm thi theo định kỳ, đột xuất hoặc khi có phản ánh; đề xuất cải tiến phương thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập học sinh, sinh viên phù hợp với trình độ đào tạo;

h) Định kỳ kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện công tác khảo thí theo yêu cầu.

2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Xây dựng và trình Giám đốc ký ban hành các văn bản hướng dẫn về đảm bảo chất lượng giáo dục trên cơ sở các quy chế, quy định của các Bộ, ngành liên quan và Đào tạo, hướng dẫn và theo dõi thực hiện các văn bản tại các đơn vị trong Học viện;

b) Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng giáo dục và cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; chủ trì xây dựng các văn bản thuộc lĩnh vực này;

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục. Thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

d) Làm đầu mối trong công tác thu thập các tài liệu, minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục; thường xuyên cập nhật các tài liệu, văn bản của Học viện, đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định để chủ động cập nhật bổ sung minh chứng hàng năm;

e) Chủ trì xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo; hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên; học tập của học sinh, sinh viên; tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp;

f) Tổ chức các lớp tập huấn cho giảng viên của Học viện về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục;

g) Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các hệ thống các quy trình quản lý chất lượng của Học viện;

h) Tổ chức đánh giá trong (tự đánh giá) và tham gia đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

i) Dựa trên tiêu chí, tiêu chuẩn, minh chứng của các đơn vị để xây dựng báo cáo kiểm định chất lượng giáo dục của Học viện;

j) Lập kế hoạch khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng giáo dục của Học viện sau các kỳ kiểm định chất lượng. Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục;

k) Công bố công khai các kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trên website và các phương tiện thông tin khác của Học viện.

3. Công tác thanh tra, pháp chế

a) Xây dựng các văn bản quản lý về công tác thanh tra và lập kế hoạch thanh tra;

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc phê duyệt;

c) Chuẩn bị nhân sự và trình Giám đốc quyết định thành lập các đoàn, tổ thanh tra kiểm tra, xác minh vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, kiến nghị biện pháp xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc;

d) Tổ chức các đợt thanh tra thường xuyên và đột xuất theo chỉ đạo của Giám đốc;

e) Thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ;

f) Tổ chức kiểm tra giám sát quy trình việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Học viện;

g) Giám sát công tác tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá;

h) Đề xuất biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo của Học viện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

TS Phạm Thị Hồng Hạnh

Trưởng phòng

Email: hanhpth@vnad.edu.vn 

ThS Sân Thị Thủy 

Phó trưởng phòng

Email: thuyst@vnad.edu.vn

ThS Phạm Thị Thu Thúy 

Chuyên viên

Email: thuyptt@vnad.edu.vn

Bùi Xuân Hồng

Giảng viên

Email: hongbx@vnad.edu.vn