HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo Kết luận số 152 /KL-BVHTTDL ngày 17/5/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Văn Hải - (nguyên) Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc quyền chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ của ông Hải

28/05/2024

Phòng Hành chính, Tổng hợp


Học viện Múa Việt Nam thông báo Kết luận số 152 /KL-BVHTTDL ngày 17/5/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Văn Hải - (nguyên) Quyền Giám đốc Học viện Múa Việt Nam và tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc quyền chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ của ông Hải.

Chi tiết xem trong file:

Tbao cong khai ket luan 05-28-2024 08-59-49.pdf