HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2024

22/04/2024

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế


Học viện Múa Việt Nam thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 như sau:

(Thông báo số 145/TB-HVM ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Học viện Múa Việt Nam về việc tuyển sinh trình độ đại học năm 2024)

145.TB.HVM TB tuyen sinh dai hoc 2024.pdf