HỌC VIỆN MÚA VIỆT NAM

Ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Nghệ thuật Múa

✆ +84 (243) 764 3546   ✉ hvmvn@vnad.edu.vn

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2021

TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2020